RELIGIOUS TERMS

AFFILIATIONS

Adventists adwentyści

Baptists baptyści

Catholics of Christ chrystusowi katolicy

Christian Catholics chrześcijańsko-katolickie

Protestants ewangelickie

Lutheran ewangelicko-augsburskie

Reformed ewangelicko-reformowane

Greek Catholic greckokatolickie

Catholic Apostolic katolicko-apostolskie

Mennonite mennonickie

mixed mieszane

not specified nie określone

Jewish mojżeszowe, izraelici

Jewish (Orthodox) starozakonny

Orthodox prawosławne

Roman Catholic rzymsko-katolickie

Old Lutheran staroluterańskie

RELIGIOUS TITLES

bishop biskup

mohel, circumciser rzezak, rzeznik

priest ksiadz, xiadz

rabbi rabin

rabbi’s assistant szkolnik

RELIGIOUS INSTITUTIONS

church kosciól

synagogue synagoga

OTHER RELIGIOUS TERMS

blessed blogoslawil

ceremony, rite obrzed

christened, baptised chrzczony, ochrzczony

christening chrzest

circumcision obrzezanie

confirmation konfirmacja

diocese diecezja

the Lord Bóg

the Lord’s Bozy

married ozeniony, poslubil

non-Catholic akatolicki

religion religia

religious, of the church religijny