DOCUMENT TERMS

DOCUMENTS

baptism certificate swiadectwo chrztu

birth records akta urodzin

banns records akta zapowiedzi

contract, agreement umowa

copy, transcript odpis

death certificate swiadectwo smierci, swiadectwo zgonu

death records akta zejsc, akta zgonów

marriage record akta malzenstwa

marriage certificate swiadectwo slubo

orginal record (ex: of birth or marriage) metryka

INSTITUTIONS FOUND WITHIN DOCUMENTS

church kosciol

civil registration office urzad stanu cywilnego
district pow. (powiat)

office urzad

parish farny,parafia

registrar, officer, clerk urzednik

state, of the state panstwowy

TERMS FOUND WITHIN DOCUMENTS

according to podlug, wedlug

addition, supplement dodatek

administration zarzad

age lata

and so forth itd.

appeared, presented himself stawil sie

archive archiwum

around, near, by kolo

belonged to nalezal

belongs nalezy

birth urodzil, urodzony

born narodzony, splodzone

was born urodzil sie

burial pochowanie, pogrzeb

buried pogrzebany

called, known as zwany

cause, reason przyczyna

cemetery cmentarz, cmentarny

census, index spis

ceremony, rite obrzed

certificate metryka, swiadectwo

city miasto

city district (ward) cyrkul

county powiat

correspondence pismo

current biezacy

of the current year roku biezacego

date data

date of birth data urodzenia

date of marriage data slubu

day of death umarl dnia

death zgon

declared, testified oswiadczyl

description opis

died umarl, zmarl

emigration emigracja

by eyewitness naocznie

eyewitness naoczny swiadek

farm, homestead gospodarstwo

fee, cost oplata

foreign cudzoziemski

formerly dawniej

given name(s) imie (imiona)

governmental zadowy

has, is in possession of posiada

house dom

immigration imigracja

in front of, before przed

in the year r. (roku)

kilometer kilometr

land, property grunt

law, right prawo

legal prawny

local krajowy

locality, place miejsce

local resident okupnik

married zonaty
military wojskowy

minor, not of legal age niepielnoletni

name miano

namely, that means mianowicie

names of parents imiona rodzicow

none zaden, zadna

occupation kunszt

page karta, strona

place of birth miejsce urodzenia

principality, duchy ksiestwo

proof dowód

property-owning majetny

province województwo

received otrzymal

record metryka

region, area, country kraj

remarks wzmianki

renter czynszownik

residence (place of) zamieszkanie

residing mieszkajacy, zostajacy

residing at zamieszkaly

residence mieszkanie, zamieszkanie

resident, citizen, inhabitant mieszkaniec, obywatel

request prosba

signature podpis

signed podpisany

soldier zolnierz

statement oswiadczenie, wyrazenie

status stan

street, road ul. (ulica)

temporarily czasowo

tenant komornik

title, name tytul

town miescie

unknown niewiadomy, nieznajomy

unnamed bezimienny

volume t. (tom)

witness swiadek

… years old lat … liczacy (the age/# is represented by the dots)